Buletin de analiza nr. 279 / 09.06.2011

LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 279 Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Campia Turzii, str. Traian, S.C. Perse SRL Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda…

Buletin de analiza nr. 278 / 09.06.2011

LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 278 Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Turda, str. Gheorghe Baritiu, Scoala Gheorghe Baritiu Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda…

Buletin de analiza nr. 277 / 09.06.2011

LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 277 Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Bogata, Alimentara Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda externa □   Data prelevarii…

Buletin de analiza nr. 276 / 09.06.2011

  LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr.276  Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, Supermarket Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda…

Buletin de analiza nr. 275 / 09.06.2011

  LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 275  Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Turda, str. Petru Maior, R.A.D.P. Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda externa…

Buletin de analiza nr. 272 / 09.06.2011

  LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 272  Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Campia Turzii, str. A. Muresanu, Dispecerat Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda…

Buletin de analiza nr. 271 / 09.06.2011

  LABORATOR  ANALIZE  APE POTABILE Str. Bogata  , nr.1       Tel 0264-315183 ,   Tel 0264-316096 BULETIN DE ANALIZA   Nr. 271 Data 9.06.2011 Fila nr 1 din 1 Cod formular  F-LAA-P- 22-01 Solicitant : CAA Adresa : Turda, str. N. Balcescu, Alimentara Natura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă  □                                   comanda externa…